Забранени предмети и вещества за транспорт

Когато изпращате международна пратка, запознайте се с изискванията на чл. 90 от Закона за пощенски услуги, който забранява поставянето на следните предмети и вещества:

  • Наркотични, упойващи, психотропни, силно действащи и отровни вещества;
  • Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации;
  • Неприлични или противоречащи на нравствените норми предмети;
  • Предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на служители на превозвача или на други лица, или могат да замърсят или да повредят други пратки и съоръжения;
  • Оръжие, взривни вещества
  • Движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат.

В случай че все пак изпратите такава пратка без знанието на превозвача, отговорността е изцяло на възложителя и носите пълната отговорност за което.

Ще ви изпратим
оферта
за международен
сухопътен транспорт

Ще ви изпратим
оферта
за международен
сухопътен транспорт