Кои сме ние?

Дайрект Спед СървизЕООД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200885101, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Искърско шосе №19, тел.: 0888/51 20 10; email: office@directsped.com;

Какво представлява Политиката за поверителност?

Тази политика за поверителност има за цел да Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на Дайрект Спед Сървиз ЕООД, включително:

 • Какви лични данни събираме за Вас?
 • Каква е целта на тяхното събиране?
 • За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
 • С кого споделяме Вашите лични данни?
 • Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?
 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

С тази Политика за поверителност Дайрект Спед Сървиз ЕООД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт.

Какво са лични данни?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко.

Какви лични данни събира Дайрект Спед Сървиз ЕООД за Вас?

За да Ви предостави ефективен достъп до нашите продукти/услуги, Дайрект Спед Сървиз ЕООД събира следната информация за Вас: – Име, фамилия, телефон, електронна поща, при попълване на формата ни за контакт, поместени на нашата уеб-страница http://directsped.com/;

 • Технически данни които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата;
 • Данни за Вашето потребителско поведения при посещение на уеб страницата ни, получена чрез използването на Бисквитки (Cookies) – за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

Какво означава обработка на лични данни?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и др.

На какво основание Дайрект Спед Сървиз ЕООД обработва личните Ви данни ?

Дайрект Спед Сървиз ЕООД събира личните Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за стоки и услуги – на договорно основание.

Дaйрект Спед Сървиз ЕООД събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването. Например за маркетингови цели и получаване на рекламни бюлетини.

Дайрект Спед Сървиз ЕООД обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, както ако е необходимо, за да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.

Дайрект Спед Сървиз ЕООД може да обработва лични данни и в случай че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

Какво са бисквитки и какви бисквитки ползваме ние?

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб-страницата ни. В случай, че имате достъп до тази уеб-страница в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на „бисквитките“ на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на „бисквитките“ ни позволява да проектираме нашата уеб-страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването й.

За какви цели събираме Вашите лични данни?

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:

 • За да Ви предоставим достъп до услугите/продуктите на нашата уеб-страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;
 • За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки чрез попълнената контактна форма;

В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата/продукта, към която/който имате интерес

По какъв начин обработваме личните Ви данни?

За да предостави продукти и услуги, Дайрект Спед Сървиз ЕООД обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, относно физическата идентичност по следните начини:

 • чрез попълване от Ваша страна на формата за контакт на нашия уеб сайт;
 • чрез обработка на лични данни, достъпни от публични регистри, така напр. Търговски регистър;
 • чрез обработка на лични данни, достъпни от медии и свободното публично интернет пространство;
 • чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб порталите на Дайрект Спед Сървиз ЕООД
 • чрез обработка на информация за IP адреси, cookies (бисквитки), операционна система и тип браузър

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?

В зависимост от основанието, на което обработване личните Ви данни, срокът е различен.
Данните относно име, организация, населено място се използват също така за събиране на статистически данни. Данните се съхраняват в архива на Дайрект Спед Сървиз ЕООД за максимален период от 5 години. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. Изтриват се окончателно (перманентно) от нашата система записите за Вас, както и се унищожават, в случай на наличие – хартиените носители.

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

Дайрект Спед Сървиз ЕООД се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето съгласие на трети лица, освен когато е необходимо за изпълнение на поети към Вас задължения.
Дайрект Спед Сървиз ЕООД има право да разкрива и предава личните Ви данни на трети лица доколкото съществува необходимост за целите на изпълнение на постъпилото от Вас запитване да бъде предоставено съдействие от трети лица. Това и всяко друго предаване е при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни.
За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно Дайрект Спед Сървиз ЕООД да разкрие личните Ви данни на следните лица:

 • Подизпълнители и доставчици на услуги като експерти, консултанти;
 • Нашите партньори, които са свързани с предоставянето на услугите/продуктите, към които имате интерес;

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

 • По изрично искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;
 • По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз;

Във всички горепосочени случаи лицата, на които предоставяме Вашите лични данни, са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества в рамките на ЕС.

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни – GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

 • Правото на достъп до личните данни, които Дайрект Спед Сървиз ЕООД обработва за Вас, и да получите копие от тях;
 • Право да искате от Дайрект Спед Сървиз ЕООД коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на office@directsped.com;
 • Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни в определените от закона и Регламента случаи;
 • Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от Дайрект Спед Сървиз ЕООД, в случай че са налице условията за това.
 • Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг, като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;
 • Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, като влезнете в личния си профил на нашата уеб-страница и премахнете отметката, касаеща предоставянето;
 • Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг, като изпратите имейл на office@directsped.com;
 • Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
 • Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това;

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

Как да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас на:

 • адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Искърско шосе №19
 • eлектронна поща: office@directsped.com
 • тел: +359 888 51 20 10

Съгласие за защита на личните данни

Посочените от Вас лични данни ще бъдат обработвани от Дaйрект Спед Сървиз ЕООД в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2016/679 на ЕП и на Съвета от 26 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни – ОРЗЛД (GDPR – General Data Protection Regulation).
Администраторът на данни е Дайрект Спед Сървиз ЕООД, ЕИК 200885101. Вашето съобщение по електронна поща ще бъде обработвано от Дайрект Спед Сървиз ЕООД, за да предоставим отговор на Вашето запитване. Личните данни, съдържащи се във Вашето електронно писмо, ще бъдат използвани единствено за обработка на Вашата заявка. Данните относно име, организация, email, се използват също така за събиране на статистически данни. Данните се съхраняват в архива на Дайрект Спед Сървиз ЕООД за максимален период от 5 години, след което се унищожават. Разполагате с право по всяко време да оттеглите свободно даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите на предоставяне на отговор на изпратеното от Вас съобщение по-горе, с право на достъп, заличаване и коригиране на данните, с право да възразите срещу обработването на личните Ви данни или срещу предоставянето им на трети лица, като се свържете с Дайрект Спед Сървиз ЕООД чрез имейл на office@directsped.com, чрез изпращане на писмено заявление до адреса за кореспонденция на Дайрект Спед Сървиз ЕООД – гр. София, бул. Искърско шосе №19 или на тел.: 0888 / 51 20 10, както и с правото да се обръщате към Комисия за защита на личните данни.