Инкотермс (Incoterms)

Термините ИНКОТЕРМС постепенно стават част от задължителната правна култура на всеки участник в международния транспорт. В практиката ИНКОТЕРМС се използват най-вече в морския транспорт, но тези които важат за сухопътния са в следните четири групи:

ПЪРВА ГРУПА: ТЕРМИНИ „Е“ (изпращане)
Продавачът само предоставя стоката на купувача в своите собствени помещения. Единственият термин в тази група е терминът EXW: EX WORKS (…named place) ФРАНКО – ЗАВОД (уговорено място). Той означава, че продавачът е изпълнил заявката, когато постави стоката на разположение в помещения на купувача или в друго уговорено място, неосвободена за износ и ненатоварена на превозното средство на купувача. Този термин не би трябвало да се използва, когато купувачът не може пряко или непряко да уреди формалностите по износа.

ВТОРА ГРУПА: ТЕРМИНИ „F” (основен превоз неплатен)
На продавача се възлага да предостави стоката на грижите на превозвач, нает от купувача. Терминът който може да се използва тук при всички видове транспорт, включително комбиниран е FCA: FREE CARRIER (…named place) ФРАНКО – ПРЕВОЗВАЧА (...уговорено място). Този термин означава, че продавачът е изпълнил доставката, когато в уговореното място предаде стоката, освободена за износ на превозвач, посочен от купувача.

ТРЕТА ГРУПА: ТЕРМИНИ “C” (основен превоз платен)
Продавачът трябва да осигури превозния договор, но не поема риска от повреждане на стоката или на допълнителните разходи, възникнали по време на превоза или на изпращането. В тази група автомобилният транспорт участва при следните варианти:

  • CRT: CARRIAGE PAID TO (…named place of destination) ПРЕВОЗ ПЛАТЕН ДО (...уговорено място в местоназначението). Този термин означава, че продавачът е изпълнил доставката, когато предаде стоката на избран от него превозвач, като освен това е длъжен да заплати разноските за превоза и до уговореното местоназначение. Ако за превоза се използват няколко превозвача, рискът преминава от продавача към купувача при предаването на на стоката на първия превозвач.
  • CIP: CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (…named place of destination) ПРЕВОЗ И ЗАСТРАХОВКА ПЛАТЕНИ ДО (...уговорено място в местоназначението). Този термин означава, че продавачът изпълнява доставката като предаде стоката на избран от него превозвач, но освен това е длъжен да заплати разноските за превоза, необходим за доставянето и до уговореното местоназначение.

 

ЧЕТВЪРТА ГРУПА: ТЕРМИНИ “D” (пристигане)
Продавачът трябва да понесе всички разходи и рискове, свързани с доставянето на стоката в определено място на местоназначението. В тази група има три възможности за участие на автомобилния транспорт:

  • DAF: DELIVERED AT FRONTIER (…named place) ДОСТАВЕНО ДО ГРАНИЦА (...уговорено място). Този термин означава, че продавачът е изпълнил доставката, когато стоката е освободена за износ, но неосвободена за внос. Стоката се поставя на разположение на купувача, неразтоварена от докаралото я товарно средство в уговореното място и пункт на границата, но преди митницата на държавата, която следва тази граница.
  • DDU: DELIVERED DUTY UNPAID (…named place of destination) ДОСТАВЕНО МИТО НЕПЛАТЕНО (...уговорено място в местоназначението). Този термин означава, че продавачът е изпълнил доставката, когато предостави на купувача стоката в уговореното място в местоназначението, неосвободена за внос и неразтоварена от докаралото я превозно средство.
  • DDP: DELIVERED DUTY PAID (…named place) ДОСТАВЕНО МИТО ПЛАТЕНО (...уговорено място в местоназначението). Този термин означава, че продавачът е изпълнил доставката, когато предостави на купувача стоката в уговореното място в местоназначението освободена за износ, неразтоварена от докаралото я превозно средство. Продавачът поема всички разноски и рискове по доставянето на стоката по този начин, включително всички задължения, произтичащи от отговорност и риск при уреждане на митническите формалности и заплащането на митата, таксите и другите разходи, които се прилагат при вноса в държавата на местоназначението.

Ще ви изпратим
оферта
за международен
сухопътен транспорт

Ще ви изпратим
оферта
за международен
сухопътен транспорт