ЧМР ТОВАРИТЕЛНИЦА | CMR

Съставянето на товарителницата (CMR) се извършва от изпращача или от представителя му (митнически агент, спедитор и др.). Допуска се при договаряне това да се прави и от превозвача. Този документ придружава стоката при международните сухопътни превози и е доказателство за тяхното доставяне. Товарителницата служи като доказателство за точно и срочно доставена пратка в крайната точка на приемане на товара. Тя се определя още като тристранен договор, страни по който са изпращачът, превозвачът и получателят на стоката. С най-голяма отговорност по силата на товарителницата е превозвачът, който е отговорен за цялостната или частична липса или повреда на товара от момента на приемането му за превоз, до момента на доставянето му, както и за забавата при доставянето му.

 

ОБРАЗЕЦ НА МЕЖДУНАРОДНА ТОВАРИТЕЛНИЦА - ПРЕДСТАВЛЯВА КОМПЛЕКТ ОТ 7 ЧАСТИ С ЕДНАКВА,ПОРЕДНА НОМЕРАЦИЯ.

Предназначение на отделните екземпляри:

 • Част 1: Оригинал, отпечатан в червен цвят, който се предава на изпращача след сключване на превозния договор.
 • Част 2: Отпечатана в син цвят, която се предава на получателя след съответната заверка от негова страна.
 • Част 3: Отпечатана в зелен цвят, която остава в превозвача след приключване на превозния договор.
 • Части 4-7: Отпечатани в черен цвят, използват се за публично-правни, статистически и др. подобни цели, предават се на митническите органи при преминаване на граница, ако бъдат поискани.

По принцип съставянето на товарителницата се извършва от изпращача или от представителя му (митнически агент, спедитор и др.), но се допуска при договореност това да става и от превозвача. Попълва се на пишеща машина или на друго печатащо устройство, като не се допуска зачертаване или поправяне на данните в нея.

В графи от 1 до 15, 19, 21 и 22 се попълва информация от изпращача на товара:

 • Графа 1 – посочва се точното наименование на изпращача, адреса му и държавата на изпращане.
 • Графа 2 – посочва се името (фирмата) на получателя, адреса и страната му, както и номерата на телефона и факса или други средства за комуникация.
 • Графа 3 – Разтоварен пункт, вписва се държавата, града и улицата.
 • Графа 4 – Товарен пункт, вписва се мястото и датата на натоварване, с оглед евентуалното неспазване срока за доставка.
 • Графа 5 – Приложени документи, описват се документите за извършване на гранични и други формалности (Карнет TIR, разрешение за износ/внос, сертификати, спецификации и др.).
 • Графи 6-12 – описват се подробно данните за товара, като знаци и номера, брой колети, вид на опаковката, вид на стоката, статистически номер, брутно тегло в кг., обем в куб.м. Не се допускат обобщени данни като “една партида” и др., а при превоз на опасни товари (Спогодба ADR) трябва точно да е вписан класа, цифрата и буквата. С оглед недопускането на претоварване (свръхтовар), за конкретното превозно средство, теглото трябва да се проверява.
 • Графа 13 – Указания на изпращача относно някои допълнителни изисквания, касаещи превозната операция.
 • Графа 14 – Предписания за плащане на навлото, предплатено или дължимо.
 • Графа 15 – Сумата на наложения платеж, който превозвача трябва евентуално да събере от получателя (словом).
 • Графа 19 – Специални споразумения, вписват се направените от превозвача забележки, относно размера на поеманата от него отговорност и др.
 • Графа 21 – вписва се мястото и датата на съставянето на товарителницата.
 • Графа 22 – подпис и печат на изпращача.

В така попълнената и предадена от изпращача на превозвача товарителница, превозвачът попълва графи от 16 до 18, 20 и 23:

 • Графа 16 – Превозвач: вписва се наименованието, адреса, страната, номерата на телефона и факса, както и имената на шофьора и регистрационния номер на автомобила.
 • Графа 17 – Последователни превозвачи: вписва се името, адреса и страната на всеки последващ превозвач, вкл. името на шофьора и регистрационния номер на автомобила, като се иска от него разписка за получаване на стоката с дата и подпис.
 • Графа 18 – Резерви и бележки на превозвача: вписват се бележки от типа на “Липса на колет №…, 9 торби скъсани” и т.н., бележка по укрепването на товара. Тези отклонения трябва да бъдат отстранени от изпращача или приети от него.
 • Графа 23 – Подпис и печат на превозвача. При приемане на превоз за обратен товар тази графа само се подписва от шофьора, без да се поставя печат.

 

Получателят на стоката попълва Графа 24, като вписва мястото и датата на доставката, подписва се и полага своя печат. С това операцията за превоз на товара приключва, превозвачът предава Екземпляр 2 от товарителницата на получателя, а Екземпляр 3 задържа за себе си.

В Графа 20 от товарителницата се посочват елементите за определяне стойността на навлото и за сметка на кого е то.

При възникване на пречки по време на превоза (задържане в някоя митница, нарушен срок, повреда, злополука, изменение на маршрута, кражба, допълнителни грижи за опазване на товара и др.), превозвачът незабавно трябва да уведоми изпращача, респективно получателя, за настъпилите събития, с цел съгласуване на по-нататъшните си действия.

Ще ви изпратим
оферта
за международен
сухопътен транспорт

Ще ви изпратим
оферта
за международен
сухопътен транспорт