Заетите в сектор транспорт, ще получат по 290 лв. на месец, реши правителството.

Мярката е с цел да бъде запазена заетостта на работници и служители в сектор транспорт и логистика. За целта приходите на работодатели и самоосигуряващи се лица от сектора следва да са намалели с не по-малко от 20% за определен период.

Очакванията са близо 22 000 работещи от сектори, засегнати от коронавирусната пандемия във врзъка с ограничителните мерки, да получат такава подкрепа. Средствата необходими за изплащане на компенсациите ще бъдат осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, която ще бъде с бюджет 40 млн. лв. Според Решението на Министерския съвет компенсациите ще се изплащат за цял календарен месец, считано от 01.07.2020 г., но за не повече от шест месеца.

Работодателите в сектор транспорт, които решават да кандидатстват за такава подкрепа, трябва да отговарят на следните основни изисквания:

  • към 31-ви декември 2019-та година да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски;
  • да не са обявени в несъстоятелност или да не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация
  • през периода на изплащане на компенсациите да не получават финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет по стандарти, приети в изпълнение на чл. 71 от Закона за публичните финанси

Самоосигуряващите се лица в сектор транспорт и логистика също имат право да получават компенсации, като те не трябва да имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към 31 декември 2019 г. Друго задължително условие е да запазват дейността си, докато получават компенсации, както и за допълнителен период, равен на половината от времето, през което получават средствата. Условието за запазване заетостта е валидно и за работодателите.

Заявленията за изплащане на компенсации ще се подават в бюрата по труда, обслужващи територията по мястото на работа на работниците и служителите.

Средствата ще се изплащат след получаване на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз.

Дайрект Спед Сървиз – Ние намираме камиони.